Yesbol Kalamkhanov

Видеограф, Усть-Каменогорск

+7 777 646 4142

Абая 110
+77776464142
kalamhanov@bk.ru